ඕනෑම රටකට කාර්යක්ෂම ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවාවන් පැවතීම රටෙහි සමස්ත ආර්ථිකයට මහෝපකාරී වනු ඇත. මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමට මහා සාගරය සහ ගුවන යොදාගනු ලබන ශ්‍රී ලංකාව වැනි දූපත් රාජ්‍යයකට මෙය විශේෂ වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන විදේශීය ආදායම් මාර්ගයන් වන විදේශ සේවා නියුක්තිය, භාණ්ඩ අපනයනය, සංචාරක කර්මාන්තය ආදිය පදනම් වී ඇත්තේ ගුවන් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය ඔස්සේය. ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් සමඟ ඇතිකර ගන්නා අන්තර්  ගුවන් සබඳතා මඟින් ගුවන් ප්‍රවාහන කටයුතු, ව්‍යාපාරික කටයුතු, සංචාරක කටයුතු පමණක් නොව වෙළඳාම, විදේශීය ආයෝජන කටයුතු සහ තාක්ෂණික හුවමාරුවද  සිදුකෙරේ. මෙවැනි කාර්යයන් සඳහා අනෙකුත් රාජ්‍යයන් සමඟ එළඹිය හැකි නිදහස් හා නම්‍යශීලී ගිවිසුම් වලට ප්‍රවිෂ්ඨවීමද අමාත්‍යාංශය සිදුකිරීම හරහා ලාංකීය ගුවන් සේවාවන් වැඩි ගමනාන්ත ප්‍රමාණයක් සමඟ සම්බන්ධතා පැවැත්වීමටත් ජාත්‍යන්තර ගුවන්සේවාවන්ට ලංකාව සමඟ වැඩි සම්බන්ධතාවන් පැවැත්වීමටත් අවශ්‍ය පසුබිම සැකසීමද සිදුකරනු ලැබේ.
 
ආර්ථික ප්‍රතිලාභ රටට ජනනය කරන, අභ්‍යන්තරික ගුවන්සේවා කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාම සඳහා දායකවීමද අමාත්‍යාංශය සිදුකරනු ලබයි. රට තුළ පවතින සියළු අභ්‍යන්තර ගුවන්පථ කෙටිකලක් තුළ නඩත්තු කරමින් අභ්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහනය වර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන අතර මේ වනවිට යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කර තිබෙන්නාවූ දේශීය ගුවන්තොටුපලවල් භාවිතා කරමින් කෙටිකලක් තුළ අභ්‍යන්තරික ගුවන් ගමන් මෙහෙයවීමට ක්‍රියාකරනු ලබයි. මීට අමතරව කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන සැලසුම් යටතේ හඳුනාගත් අභ්‍යන්තරික ගුවන් තොටුපලවල් කිහිපයක යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරනු ඇත. ජාත්‍යන්තරව සිදුකරන මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයන්හි අනාගතයේ වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණයන්ට පහසුකම් සැලසීම සඳහා, දකුණු පළාතේ දෙවන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල ඉදිකිරීමත් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ දෙවන අදියරේ දෙවන පියවර සංවර්ධනය කිරීමත් ගුවන්සේවා ක්ෂේත්‍රයේ මහා පරිමාණයෙන් සිදුකරනු ලබන සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම්ය.
 
 
පොදු ගුවන් සේවාව, පුද්ගලික ගුවන් මෙහෙයුම්, විනෝදාත්මක ගුවන් වැඩසටහන් සහ  ගුවන් ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැපයීම කළ යුතු බවට අමාත්‍යාංශය දැනට හඳුනාගෙන ඇත. මෙහිදී අත්‍යාවශ්‍ය නිරුපද්‍රිත ප්‍රමිතීන් හා ආරක්ෂිත අවශ්‍යතාවයන් පවත්වාගෙන යාමද අනිවාර්යෙන්ම සිදුකරනු ලබයි. ගුවන්සේවා ව්‍යවසායකයන් අතරේ “ශබ්ද නිරුපද්‍රිත සංස්කෘතියක්” ජනිත කිරීමට අවශ්‍ය උනන්දු කිරීම් සිදුකරනු ලබන අතර, කර්මාන්තය තුල නොයෙක් විශේෂිත අංශයන් නිරුපද්‍රිතතා කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරමින් රාජ්‍ය නිරුපද්‍රිත වැඩසටහනට අනුගතවීමට ගුවන්සේවා ව්‍යවසායකයන්ට අවධාරණය කිරීමද සිදුකරනු ඇත.